• 0212 259 03 33

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır.

Hangi İşletmeler Sigortalı olabilir?

19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlar Sigortalı olabilir:

 • Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulanlar
 • Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlar

Mikro ve Küçük İşletmeler, ilgili Yönetmelikte şu şekilde tanımlanmaktadır;

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3.000.000 TL( Üç Milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25.000.000 TL(Yirmi Beş Milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmeler. ( 01.04.2020 Tarihli genelge ile orta işletmeler de dahil edilmiş ciro şartı 125.000.000 TL ye çıkarılmıştır. )

Hangi alacaklar teminat altına alınabilir?

Poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan yurtiçi satışlardan doğan, en fazla 360 gün vadeli ticari alacaklar.

Sorgulama ücreti ne kadardır?

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL artı KDV’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL artı KDV’dir. Sorgulama ücretlerinin Sigortalı tarafından peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Poliçenin Azami Teminat Tutarı Nedir ve Prim Nasıl Hesaplanır?

Net prim ve azami teminat tutarı, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlarından elde ettiği cirosu esas alınarak alttaki tablo çerçevesinde hesaplanır.

  120 güne kadar vadeli satışlar için 180 güne kadar vadeli satışlar için 360 güne kadar vadeli satışlar için Azami Teminat Tutarı
VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN (%) ORAN (%) ORAN (%) NET PRİMİN KATI
0-3.000.000 0,50 0,80 1,40 30
3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,23 30
5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 1,05 30
10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0,88 30
15.000.001-20.000.000 0,35 0,45 0,79 30
20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,70 30

Prim İndirimi Var mıdır?

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Prim ödemesi ne şekilde olacaktır?

Prim peşin ödenebileceği gibi en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde kredi kartı ile de ödenebilecektir.

Risk değerlendirmesi nasıl yapılacaktır?

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenir.

Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Kredi limitleri ne kadardır ve nasıl belirlenir?

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanamaz.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)
0-5.000.000 100.000
5.000.001-15.000.000 200.000
15.000.001-25.000.000 300.000

Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.

Teminat oranları ve muafiyet ne kadardır?

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir.

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise %70 ile %90 arasında belirlenen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ ALACAK SİGORTASI SUNULMASINI İÇEREN DEVLET DESTEKLİ SİSTEMİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181224-9.htm

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181224-8.htm

KOBİ’ler için Ticari Alacak Sigortası Sistemi özellikleri

 • En az iki yıl geçmişi olan, vergi ve SGK borcu olmayan, Merkez’in risk değerlendirme kriterlerini sağlayan; Mikro ve Küçük ölçekli şirketler için ticari alacak sigortası sunulur.
 • Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir.
 • Sigortalı’nın cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır.
 • Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir. Tahsis edilen bu kredi limiti Sigortalıların başvuru formunda her bir alıcısı için talep ettiği kredi limitleri ve risk değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak herhangi bir ek prim alınmaksızın merkez tarafından arttırılabilir.
 • İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili sigortalıya bilgi verilir.
 • Hasar durumlarında, sigortalının Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya tahsilat hizmeti sunulur.
 • Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.

Ticari Alacak Sigortasının Faydaları

 • Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
 • İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.
 • Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
 • Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.
 • Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.
 • Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.

SÜREÇLER

Limit Tahsisi ve Hasar Bildirimi

Tahsis Süreci

Alıcı firma hakkında, iflas, konkordato, tasfiye, icra takibi, vb. hukuki kararlar ile yazılmış çek, protestolu senet, sorunlu kredi vb. olumsuz durumlar haricinde, sigorta dönemi içerisinde skor ve kredi limiti revizyonu yapılmayacaktır. Böylece sigortalı firmaların ticari faaliyetleri ancak, alıcı firmaların finansal bir olumsuzluk içerisinde bulunmaları durumunda etkilenecektir. Bu da sigortalının daha stabil ve büyümeye odaklı ticari faaliyetler içinde bulunmasına katkı sağlayacaktır.

Bilgi tedariği sağlanan kurumlarla çevrimiçi bağlantılarda veya sistemlerde bir sıkıntı yaşanmaması durumunda, kredi limitleri anlık veya teklif talebi gerçekleştirildiği takdirde en kısa sürede limit tahsisi gerçekleştirilecektir. Böylece sigortalı firma, hem poliçeyi alıp almama kararını daha hızlı verebilecek hem de ticari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilecektir.

Soruşturma Masrafları: Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında alıcı limiti verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif sürecinde sigortalı adayı ve alıcı başına 10 tl sorgulama ücreti yansıtılır. Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişlkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz.

Hasar Süreci

 • Hasar süreci, sigortalının Merkez'e başvurusu ile başlayacaktır.
 • Sigortalı hasar dosyası için istenen tüm bilgi ve belgeleri zamanında Merkez'e iletmekle yükümlüdür.
 • Merkez, gerekli kontrollerin ardından tüm bilgi ve belgeleri hukuk bürosuna iletecektir.
 • Tahsilat süresi bittiğinde tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da hukuk bürosu tarafından işlemlere devam edilecektir.
 • Hasar dosyası, tahsilatın mümkün olmaması veya tahsilat maliyetlerinin alacak tutarından fazla olması durumunda Merkez tarafından kapatılabilir.
 • Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.

Hukuki Masraflar: Hasar dosyaları için uygulanacak hukuki masraflarda, Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerli olacaktır. 

KOBİ ALACAKLARI DEVLET GÜVENCESİNDE
Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ ye alıcı başına *750 bin liraya* kadar Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası teminat limiti sağlanacak.

BÜYÜK GÜVENCE
Tüm kobi'ler finansal risk yönetimi açısından büyük bir güvence olacak KOBİ lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası ile ticari alacaklarını sigortalamak isteyen işletmeler bu konuda *yetkili ve sertifikalı* Acenteliği mizi arayarak veya mail atarak detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Dr. Sigorta

0212 259 0 333
info@drsigorta.com.tr

WhatsApp Destek