• 0212 259 03 33

Birleşik Kasko Sigortası Hasarları

İHBAR
Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, telefon, dilekçe, faks ve internet aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

İHBAR YAPILIRKEN GEREKLİ BİLGİLER
Aşağıda yer alan ihbar formundaki tüm bilgilerin Hasar Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.


KASKO HASAR İHBAR FORMU

Hasar Tarihi:
Poliçe Numarası:
İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı:
İhbarda bulunanın telefon numarası:
Tamircinin açık adresi:
Tamircinin Telefonu:
Aşağıdaki uygun seçenekleri işaretleyiniz:
Eksper görevlendirilecek

Hasara ilişkin mevcut belge türü:
Zabıt Beyan

Hasar Sebebi:
Çalınma
Yanma
Aracın Çarpması
Çarpılması
Devrilmesi
Çalınma-Bulunma
Sigara ve benzeri madde zararları
Yetkili olmayan kişilerce çekilme
Sel su baskını
Deprem
Grev, lokavt,kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler, terör
Tahmini hasar miktarı:
Hasar şeklinin kısaca tanımı

NOT: Çalınma ihbarlarında Karakol ve Müracaat Tutanağının şirketimize fakslanması gerekmektedir.

EKSPER GÖREVLENDİRİLMESİ

Formda anlatılan bilgilere göre hasar tespiti ve ödenecek tazminat miktarının hesaplanabilmesi için eksper görevlendirilir. Eksper Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak çalışan kişilerdir.
Bilgi ve belgelerin toplanması, hasarlı aracın incelenmesi ve onarımını gerçekleştirecek servis yetkilileri-tamirci ile varılan mutabakat sonucu düzenlenen eksper raporu şirkete teslim edilir.
DOSYANIN NETİCELENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kaza Zaptı(aslı veya onaylı sureti) veya yazılı beyan ,
Alkol muayene raporu(aslı veya onaylı sureti),
Aracın hasarlı bölümünü gösteren fotoğraflar,
Aracın Ruhsatnamesi,
Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
Gerekli görülür ise, prim ödeme makbuzu,
ÇALINMA HALİNDE İSTENEN BELGELER

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
Aracın bulunamadığına dair karakol ve Oto Hırsızlık Bürosu yazıları,
Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
Başvuru dilekçesi (sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
Prim makbuzu veya banka dekontları,
Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi,
Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (işlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).
TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Poliçede Yazılı İndirimler
Hasar anında poliçede yazılı indirimlere uygunluğun bulunmaması halinde, poliçe primine yapılan indirim oranı, bu kez hasardan mahsup edilir.

Tam Hasar (Pertotal)
Onarım masrafları sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez bir hale gelirse taşıt tam hasara uğramış sayılır.

Aracın tam zıyaa uğraması halinde sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir.

Eksik Sigorta
Sigorta bedelinin (poliçede yazılı teminat), rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden (Aracın piyasa rayicinden) eksik olması halinde tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir (KARA TAŞ. KASKO SİGORTA POL.GEN.ŞART.A.6).

Aşkın Sigorta
Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, gerçek değeri aşan kısım geçersizdir. (KARA TAŞ. KASKO SİGORTA POL.GEN.ŞART.A.7)

Muafiyet
Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veya hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçeye yazılır.

Çalınma
Çalınmış olan aracın 30 gün sonunda bulunmaması halinde, ilgili makamlardan alınacak belgeler sonucu (yukarıda belirtilen) sigortalı aracın çalınma tarihindeki piyasa rayici sigorta bedelini geçmemek üzere sigortalıya ödenir.

PRİMİN TAHSİL EDİLMESİ VE SONUÇLARI
Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitlerde poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ve, ilk taksit poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise sigortacının sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin üzerine yazılır. Vadesinde ödenmeyen taksitler için poliçe özel şartları gereği 15 günlük bir temerrüt süresi vardır. Bu sürenin de bitiminde şirketimizin hasar ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Sigortalılarımızın mağdur olmaması için peşinat ve taksitlerin ödeme sürelerine dikkat etmeleri son derece önem arz etmektedir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Sigortalıya, arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan sigortalı, bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2 milyar TL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

RÜCU
Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı kıymetlerde meydana gelen zarar, üçüncü şahsın kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortacı tazminatı ödedikten sonra ödediği tazminat miktarını kusurlu olan üçüncü kişiden talep edebilir.

ANLAŞMALI OTO SERVİS İSTASYONLARI (OSİ)
OSİ: Sadece kasko sigortası sahibi müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla oluşturulan bir projedir. Bu amaçtan yola çıkarak oluşturulan projede, şirketimiz ile yetkili veya özel oto servisleri arasında bir onarım+hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Bu sistemde, kasko sigortalı aracın hasarlanması durumunda, araç sahibi aracını anlaşmalı bulunduğumuz yetkili veya özel servise götürmektedir. Aracını teslim ederken poliçe fotokopisi de dahil olmak üzere kasko hasarları bölümünde belirtilen belgeleri anlaşmalı oto servisine ulaştırmaktadır.

İHBAR
OSİ servis yetkilisi, kendisine gelen sigortalıya, Hasar Bildirim ve Taahhüt Belgesi doldurtur, bir suretini sigortalıya verir.

İhbarı yapanın sigortalı dışında bir şahıs olması halinde, ilgili belgelerin sigortalıya imzalattırılması ve geri getirilmesi sağlanır. Ancak, hasarla ilgili belgeler ve bilgiler tamamlanmadan Hasar Bildirim ve Taahhüt Belgesi imzalatılmaz.

Sigortalının servise gerekli belgeleri teslim etmesi halinde servis, form üzerinde aldığı belgeleri işaretleyerek sigortalıya teslim aldığına dair bir belge verir.

ONARIM
Eksper görevlendirilmeyecekse (onarım faturalı yapılacaksa) Anadolu Sigorta onarıma başlama talimatı verir.

Eksper görevlendirilecekse, Anadolu Sigorta eksperi servise gönderir. Eksper gelinceye kadar, onarıma başlanmadan beklenir.

Eksper incelemesini yapar ve onarım süresini belirterek onarıma başlama talimatı verir.

Servis eksik belgelerin tamamlanması için sigortalı ile temas kurar.

Tamamlanan belgeleri Hasar Belge zarfında muhafaza eder.

ARACIN TESLİMİ
Anadolu Sigorta, gerekli belgelerin aslını aldıktan sonra hasarın ilgili servise ödeneceğine dair Tasfiye Bildirim Formu'nu servise fakslar.

Onarım tamamlandığında , servis, Tasfiye Bildirim Formu'nda belirtilen 'Müşteriden Tahsil Edilecek Tutar' başlığı altında yer alan tutarı ( varsa, muafiyet bedeli, eksik sigorta, tüzel kişilerden alınabilecek KDV ve tazminattan düşülecek diğer tutarların toplamı) sigortalıdan tahsil eder, tazminattan düşülecek bir tutar yok ise sigortalı herhangi bir ödemede bulunmaksızın onarımı tamamlanan aracını teslim alır.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek