• 0212 259 03 33

İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları

İHBAR
İhbar yazılı olarak kabul edilir.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:

İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
İş güvenliği müfettiş raporları,
Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,
Ölümlerle ilgili başvurularda:

Yaralanma-maluliyet ile ilgili olarak (1-2-4-5-6-7-8) maddelerinde yazılı belgeler,
Veraset ilamı,
Nüfus aile tablosu,
Ölüm raporu.
ÖLÜM HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
İş kazası geçirerek vefat eden işçinin yasal mirasçılarına, aktüerler tarafından saptanan destekten yoksun kalma tazminatı ödenir. Tespit edilen maddi tazminat, iş güvenlik müfettişince saptanan kusur oranına göre ödenir.

Sigortalı işveren aleyhine tazminat davası açılması halinde ise, mahkeme kararı neticesinde hükmolunacak tazminat, teminat dahilinde ödenecektir. Sigortalımız aleyhine dava açılması halinde, mahkeme, icra vs gibi masraflar ayrıca ödenebilir. (Davanın sigorta şirketine ihbar edilmesi kayıt ve koşulu ile)

YARALANMA HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
İşçinin tedavi giderleri yekûnu, işverenin kusuru oranında ve teminat dahilinde ödenir.

MALULİYET HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Malul kalan işçinin geri kalan yaşantısında uğradığı maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Saptanan maddi tazminat işverenin kusuru oranında ve tazminat dahilinde ödenir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Malul kalmış ya da yaralanmış işçiye ya da ölen işçinin yasal mirasçılarına işveren tarafından ödemede bulunulması halinde, yukarıda belirtilen hesaplamalar yapılacak; ayrıca mağdurların hem işverenden hem de sigorta şirketinden bankaca bir talepte bulunmayacaklarına ilişkin noter kanalıyla düzenlettirilen feragatname alınarak ödeme işverene yapılır.

İşveren tarafından bir ödemenin yapılmamış olması halinde, işverenin muvafakati ile mağdurlara ödemede bulunulur. Sigortalı işveren aleyhine açılan tazminat davasının sonucuna göre ödeme yapılacak ise; mahkeme kararı, icra emri ve işverenin ödediği tazminat tutarını belgeleyen tahsilat makbuzunun şirkete teslimi ile ödeme sigortalı işverene yapılır. 2.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Dikkat!
İş kazaları sonucu oluşacak bedeni zararlarda mutlaka İş Güvenlik Müfettiş Raporu gerekmektedir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek