• 0212 259 03 33

Trafik Sigortası Hasarları

 Maddi Zararlar

İHBAR

Sigortalı veya acente tarafından
Zarar gören (mağdur) tarafından
telefon, faks, internet veya dilekçe aracılığıyla gerçekleştirilir.

İHBARDA GEREKLİ BİLGİLER
Aşağıda yer alan ihbar formunda yer alan tüm bilgilerin hasar müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

TRAFİK HASAR İHBAR FORMU

Hasar Tarihi:
Poliçe Numarası:
Hasar Yeri İlçe/İl:
Olaya Karışan Araç Sayısı (Sigortalı Araç Dahil):
Zarar Gören Aracın Plakası ' Markası ' Modeli:
Biliniyor İse Kusur Oranı:
Görüşülen Kişinin Adı / Soyadı / Telefonu:
Hasar Sahibinin Adı / Soyadı / Telefonu:
Hasar Sahibinin Açık Adresi:
Tamircinin Açık Adresi:
Tamircinin Telefonu:
Tahmini Hasar Miktarı:
NOT: Telefonla Alınan İhbar Sonrası Mutlaka Onaylı Kaza Tespit Tutanağının Şirketimize Teslimi Gerekmektedir.

EKSPER GÖREVLENDİRME

Formda anlatılan bilgilere göre hasar tespiti ve ödenecek tazminat miktarının hesaplanabilmesi için eksper görevlendirilir. Eksper Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak çalışan kişilerdir.
Bilgi ve belgelerin toplanması, hasarlı aracın incelenmesi ve onarımı gerçekleştirecek servis yetkilileri-tamirci ile varılan mutabakat sonucu düzenlenen eksper raporu şirkete teslim edilir.
DOSYANIN NETİCELENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Onaylı kaza zaptı, sigortalının alkol raporu,
Zarar gören aracın ruhsatnamesi (bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (eksper görevlendirilmemişse),
Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bir mesuliyet sigortasıdır. Dolayısıyla, sigortalı kaza sonucu kusurlu olarak üçüncü şahsın-şahısların zarar görmesine neden olur ise, bir hukuki sorumluluğu doğacaktır. Sigortacı ise bu durumda sigortalının yerine geçerek, sigortalının hukuken ödemek zorunda olduğu tutarı teminat dahilinde zarar görene ödeyecektir.

 Bedeni Zararlar

İHBAR
İhbarın mutlaka yazılı olarak (dilekçe ile) yapılması gerekmektedir. İlgili dilekçe ekinde de kaza tespit tutanağının ya da açılan bir dava sözkonusu ise, dava ihbarı yazısının ve cevap lahiyasının gönderilmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER:

Ölüm Halinde:

Kaza tespit tutanağı,
Veraset ilamı,
Nüfus kayıt örneği,
Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
Ölüm raporu,
Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise,
Mahkeme kararı,
İcra emri,
Ödeme makbuzu gerekmektedir.
Yaralanma Halinde:

Kaza tespit tutanağı,
Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
Tedavi masraf faturalarının asılları.
Maluliyet Halinde:

Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
Kaza tespit tutanağı,
Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

Ölüm Halinde:
Ödenen tazminat destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bu tazminat aktüerler tarafından saptanmaktadır. Aktüerya hesabının amacı; ölen kişinin geride kalan yasal mirasçısının/mirasçılarının bu ölüm sebebiyle uğradıkları maddi zararının/zararlarının tespit edilmesidir. Yukarıda anlatılan belgelerdeki gerekli tüm bilgiler aktüere ulaştırılarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplattırılır. Çıkan maddi tazminat, kusur oranında zarar gören yasal mirasçılara ödenir.

Yaralanma Halinde:
Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, sigortalı aracın kusuru oranında ve teminat dahilinde ödenmektedir.

Maluliyet Halinde:
Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat kusur oranında ödenecektir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Zarar görene veya mirasçılara, arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan ilgililer, bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 YTL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

RÜCU
Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları Madde 4'te belirtilen herhangi bir halin sözkonusu olması durumunda, sigorta şirketi zarar görene ödemiş bulunduğu tazminat miktarını, sigortalıdan rücuen talep etme hakkına sahiptir.

Tümünü Görüntüle
WhatsApp Destek